شماره خبر : 342
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۴/۱۸
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
تعمیرات اساسی ترانسفورماتورهای معیوب در چهار منطقه
 
 
متن آگهی : تعمیرات اساسی ترانسفورماتورهای معیوب در چهار منطقه
شماره : 98/12/2
تاریخ درج آگهی : 1398/04/03
روزنامه آگهی : آسیا- صبح کارون
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1398/04/03
تا تاریخ : 1398/04/10
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1398/04/10
تا تاریخ : 1398/04/22
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان واحد تدارکات
توضیحات : تعمیرات اساسی ترانسفورماتورهای معیوب در چهار منطقه