شماره خبر : 265
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
تامین نیروی انسانی بهره برداری در شش منطقه 192/97
 
 
متن آگهی : تامین نیروی انسانی بهره برداری در شش منطقه 192/97
شماره : 97-192
تاریخ درج آگهی : 1397/11/17
روزنامه آگهی : 0000
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1397/11/17
تا تاریخ : 1397/11/27
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1397/11/27
تا تاریخ : 1397/12/11
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان امور بازرگانی و قراردادها تلفن 06133334039
توضیحات : تامین نیروی انسانی بهره برداری در شش منطقه 192/97