شماره خبر : 311
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۲/۳
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
أمین نیروی انسانی بهره برداری سیمبان و اپراتور در مناطق 5 و 6
 
 
متن آگهی : تأمین نیروی انسانی بهره برداری سیمبان و اپراتور در مناطق 5 و 6-
شماره : 98/5
تاریخ درج آگهی : 1398/01/31
روزنامه آگهی : مناقصه , مزایده - فرهنگ جنوب
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1398/01/31
تا تاریخ : 1398/02/07
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1398/02/07
تا تاریخ : 1398/02/17
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان واحد تدراکان
توضیحات : تأمین نیروی انسانی بهره برداری سیمبان و اپراتور در مناطق 5 و 6-