شماره خبر : 251
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
آگهی شناسایی پیمانکاران پروژه تامین برق روستایی شهرستان هویزه
 
 
عنوان : آگهی شناسایی پیمانکاران پروژه تامین برق روستایی شهرستان هویزه
متن آگهی : آگهی شناسایی پیمانکاران پروژه تامین برق روستایی شهرستان هویزه
شماره : 97/378
تاریخ درج آگهی : 1397/11/24
روزنامه آگهی : پیام ما - جهان اخبار
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1397/11/24
تا تاریخ : 1397/12/01
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1397/12/01
تا تاریخ : 1397/12/11
مبلغ سند : 300000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان واحد تدارکات
توضیحات : آگهی شناسایی پیمانکاران پروژه تامین برق روستایی شهرستان هویزه