شماره خبر : 357
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۶/۲۱
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
جدول تعیین حداقل فاصله بین دو فاز بر اساس سطح حفاظتی برقگیر را ببینید.
 
 

Voltage : ولتاژ بین دو پای شخص است. در حالت نرمال، فاصله دو پایک متر فرض می شود. در شکل فوق، این ولتاژ برابر اختلاف ولتاژ نقاط ۴ و ۵ بوده و برابر Es می باشد.
 

  • ولتاژ تماس یا Touch Voltage: اختلاف ولتاژ بین دست و پای شخص درشرایطی است که دست به بدنه برقدار وصل شده است.  درشکل فوق، ولتاژ تماس برابر اختلاف ولتاژ نقاط ۶ و ۷ است (محل عبور جریان اتصال کوتاه نقطه ۷ می باشد). این ولتاژ در پروفایل ولتاژ سطح زمین با Et نشان داده شده است.