شماره خبر : 222
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۵
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
خرید 89 کیلومتر کابل 10*4 فشار ضعیف و 105 کیلومتر کابل 10*2
 
 
متن آگهی : خرید 89 کیلومتر کابل 10*4 فشار ضعیف و 105 کیلومتر کابل 10*2
شماره : 97-180
تاریخ درج آگهی : 1397/10/03
روزنامه آگهی : کسب و کار و جهان اخبار
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1397/10/03
تا تاریخ : 1397/10/09
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1397/10/09
تا تاریخ : 1397/10/22
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان امور تدارکات تلفن 06133334039
توضیحات : خرید 89 کیلومتر کابل 10*4 فشار ضعیف و 105 کیلومتر کابل 10*2