شماره خبر : 309
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۲/۳
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
تأمین نیروی انسانی خدماتی پشتیبانی در منطقه سه
 
 
متن آگهی : تأمین نیروی انسانی خدماتی پشتیبانی در منطقه سه 98/3
شماره : 98/3
تاریخ درج آگهی : 1398/01/31
روزنامه آگهی : فرهنگ جنوب - مناقصه مزایده
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1398/01/31
تا تاریخ : 1398/02/07
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1398/02/07
تا تاریخ : 1398/02/17
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان واحد تدارکات
توضیحات : تأمین نیروی انسانی خدماتی پشتیبانی در منطقه سه 98/3