شماره خبر : 359
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۶/۲۱
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
فراخوان شناسایی پیمانکاران بومی جهت تأمین تجهیزات، احداث و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی
 
 
شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران بومی استان خوزستان که دارای توانایی لازم جهت تهیه کالاهای استاندارد و همچنین طراحی و نصب نیروگاه های فتوولتائیک (برق خورشیدی) مشترکين تا سقف ظرفيت انشعاب هستند، اقدام نمايد
شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران بومی استان خوزستان که دارای توانایی لازم جهت تهیه کالاهای استاندارد و همچنین طراحی و نصب نیروگاه های فتوولتائیک (برق خورشیدی) مشترکين تا سقف ظرفيت انشعاب هستند، اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از پيمانکاران واجد شرايط دعوت مي شود نسبت به ارسال مدارک به شرح ذيل حداکثر تا تاريخ ۱ آبان ۱۳۹۸ به آدرس ذيل اقدام نمايند:

۱-تکمیل فرم مرتبط با آگهی از سایت شرکت به آدرس www.Aepdco.com   
۲-کپی آگهی تاسیس ۳- کپی آخرین آگهی تغییرات  ۴- مشخصات فردی ، تخصصی و سابقه کار اعضاء هیات مدیره ۵- مشخصات فردی، تخصصی و سابقه کار پرسنل شاغل ۶- کپی قراردادهای مرتبط با سیستم های فتوولتائیک