شماره خبر : 319
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۲/۲۱
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره کانون کارفرمایی و پیمانکاران برق کشور در دوره جدید
 
 

اولین جلسه هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی پیمانکاران برق کشور در تاریخ ۹۸/۰۲/۱۲ ساعت ۱۴ تشکیل و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید:

۱- اعضای هیئت مدیره نسبت به تعیین سمت ها اقدام نموده و در نتیجه آقای مهندس علیرضا مظفری به عنوان رییس هیئت مدیره و آقای مهندس محمد حسین صاحبی به سمت نائب رییس و آقای مهندس رضا گودرزی فراهانی به سمت خزانه دار و آقای مهندس ابوالفضل کشافی خارج از هیئت مدیره به سمت دبیر کانون انتخاب شدند.

۲- اعضای هیئت مدیره جهت پیشبرد اهداف کانون نسبت به تشکیل کمیته های مختلف اقدام نمودند و مقرر شد هر کمیته حداکثر به مدت ۱ ماه شرح وظایف خود را مشخص و به هیئت مدیره ارسال تا نسبت به تصویب آن اقدام گردد.

۲-۱- کمیته حقوقی و حل اختلاف و داوری: رییس آقای مهندس نصرآبادی، دبیر آقای مهندس زنگنه

۲-۲- کمیته آموزش و ایمنی: رییس آقای مهندس صاحبی، دبیر آقای مهندس زمانی زاده

۲-۳- کمیته آیین نامه و استانداردها و فهرست بها: رییس مهندس گودرزی، دبیر آقای دکتر ایمانی

۲-۴- کمیته دارایی و تامین اجتماعی: رییس مهندس آروین، دبیر آقای مهندس قاسمی

۲-۵- کمیته ارتباطات: رییس آقای مهندس حسنی، دبیر آقای دکتر صادق زاده

۲-۶- کمیته رفاه و فرهنگی و ورزشی: رییس خانم مهندس نویری، دبیر آقای مهندس پرستار

*** مسئول پیگیری و عملکرد تمام کمیته ها با رییس هیئت مدیره و دبیر کانون میباشد

اعضای حاضر در جلسه:

مهندسین :

مظفری – صاحبی – گودرزی – کشافی – نصرآبادی – حسنی – آروین – نویری – صادق زاده – تقوی فر – ایمانی – زمانی زاده – قاسمی – پرستار