شماره خبر : 223
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۵
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
خرید 25000 دستگاه کنتور تکفاز و 8000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال
 
 
متن آگهی : خرید 25000 دستگاه کنتور تکفاز و 8000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال
شماره : 181-97
تاریخ درج آگهی : 1397/10/03
روزنامه آگهی : کسب و کار جهان اخبار
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1397/10/03
تا تاریخ : 1397/10/09
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1397/10/09
تا تاریخ : 1397/10/22
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان امور تدارکات و انبارها تلفن 06133334039