شماره خبر : 239
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۴
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
روستای صندیحه تا روستای شیخ طعمه
 
 

آگهی مناقـصه عمومی یک مرحله ای

شماره ۶۸/۹۷

 شرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد اجرای پروژه احداث خط یک مداره حمیدیه مسیر خسرج ( حدفاصل روستای صندیحه تا روستای شیخ طعمه) در حوزه عملیاتی خود را به پیمانکار واجد شرایط ، از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

- میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۲۷۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال می­باشد، که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا وجه نقد به حساب بانک مرکزی به شماره ۴۱۰۱۱۲۵۷۴۴۱۱۳۲۵۴ به نام شرکت توزیع نیروی برق اهواز به مناقصه گزار تسلیم گردد. 

- زمان و محل ونحوه دریافت اسناد : از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت ۵ روز با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ ریال به حساب بانک تجارت شعبه شهید چمران به شماره ۱۰۲۸۰۴۰۰۲۰به آدرسهای زیر مراجعه نمایند:

- پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز :         WWW.AEPDCO.IR

 - پایگاه اینترنتی توانیر :                     WWW.TAVANIR.ORG.IR  

- پایگاه اینترنتی ملی اطلاع رسانی مناقصات    www.iets.mporg.ir

- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت                www.setadiran.ir

- تلفن تماس :۰۶۱۳۴۴۹۰۷۰۰ داخلی ۳۲۴۵

- آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات : حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۹۷/۱۱/۰۱ به             دبیرخانه مرکزی شرکت: اهواز- بلوار پاسداران روبروی بیمارستان ابوذر- جنب شهرک صنعتی     تسلیم گردد. بازگشایی راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۹۷/۱۱/۰۳ می­باشد.

-   به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل می شود، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-       سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.