شماره خبر : 356
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۵/۱۵
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
تعمیرات اساسی ترانسفورماتورهای معیوب در یک منطقه
 
 

 

متن آگهی : تعمیرات اساسی ترانسفورماتورهای معیوب در یک منطقه
شماره : 98/12/3
تاریخ درج آگهی : 1398/05/15
روزنامه آگهی : افکار - نسیم خوزستان
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1398/05/15
تا تاریخ : 1398/05/23
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1398/05/23
تا تاریخ : 1398/06/04
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان
توضیحات : تعمیرات اساسی ترانسفورماتورهای معیوب در یک منطقه