شماره خبر : 250
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
مناقصه آزانس خدمات مشترکین
 
 
عنوان : مناقصه آزانس خدمات مشترکین 97/194
متن آگهی : مناقصه آزانس خدمات مشترکین
شماره : 97/194
تاریخ درج آگهی : 1397/11/23
روزنامه آگهی : عصر توسعه- سرآغاز
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1397/11/23
تا تاریخ : 1397/11/29
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1397/11/29
تا تاریخ : 1397/12/11
مبلغ سند : 300000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان واحد تدارکات
توضیحات : مناقصه آزانس خدمات مشترکین