شماره خبر : 266
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
195-97تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی
 
 
متن آگهی : 195-97تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی
شماره : 195-97
تاریخ درج آگهی : 1397/11/28
روزنامه آگهی : مستقل و اقتصاد خوزستان
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1397/11/28
تا تاریخ : 1397/12/04
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1397/12/04
تا تاریخ : 1397/12/18
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان امور تدارکات و انبارها تلفن 06133334039
توضیحات : 195-97تامین نیروی انسانی اداری - خدماتی و پشتیبانی