شماره خبر : 355
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۵/۱۵
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
خرید انواع کنتاکتور
 
 
متن آگهی : خرید انواع کنتاکتور
شماره : 98/23
تاریخ درج آگهی : 1398/05/12
روزنامه آگهی : عصر توسعه - نور خوزستان
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1398/05/12
تا تاریخ : 1398/05/17
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1398/05/17
تا تاریخ : 1398/05/28
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه شرکت توزیع برق خوزستان واحد تدارکات
توضیحات : خرید انواع کنتاکتور