شماره خبر : 353
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۵/۱
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
خرید کابل خودنگهدار 5 سیمه
 
 
متن آگهی : خرید کابل خودنگهدار 5 سیمه
شماره : 98/21
تاریخ درج آگهی : 1398/04/30
روزنامه آگهی : فرهنگ جنوب- پیام زمان
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1398/04/30
تا تاریخ : 1398/05/06
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1398/05/06
تا تاریخ : 1398/05/19
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز شرکت توزیع برق خوزستان
توضیحات : خرید کابل خودنگهدار 5 سیمه