شماره خبر : 313
   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۲/۳
نسخه چاپی : 
عنوان خبر:
تأمین نیروی انسانی نظارت بر آژانس مشترکین
 
 

 

متن آگهی : تأمین نیروی انسانی نظارت بر آژانس مشترکین 98/6
شماره : 98/6
تاریخ درج آگهی : 1398/02/02
روزنامه آگهی : کارون - اقتصاد ملی
مهلت دریافت اسناداز تاریخ : 1398/02/02
تا تاریخ : 1398/02/08
مهلت ارسال مدارک از تاریخ : 1398/02/08
تا تاریخ : 1398/02/18
مبلغ سند : 1000000
محل و شرایط : اهواز امانیه خیابان شهید منصفی شرکت توزیع برق خوزستان واحد تدارکات
توضیحات : تأمین نیروی انسانی نظارت بر آژانس مشترکین